Списак јавних набавки које РФЗО спроводи централизовано

Поступци јавних набавки које спроводи РФЗО за потребе здравствених установа

Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" број 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20), чланом 11. прописано је да Републички фонд спроводи централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа са којима има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, и то за следећа добра:


1) Лекови са Листе лекова:

(1) лекови са Листе А и Листе А1,

(2) лекови са Листе Б, осим вакцине против беснила и хуманог имуноглобулина против беснила и продуката од крви које производи Институт за трансфузију крви Србије,

(3) лекови са Листе Ц,

(4) лекови са Листе Д, и то:

– антитуберкулотици прве линије,

– антитуберкулотици друге линије,

– лекови са Листе Д, а који се налазе и на Листи А, Листи А1, Листи Б и Листи Ц Листе лекова, који се набављају само у изузетним случајевима када снабдевање леком истог ИНН, истог или сродног фармацеутског облика и исте јачине са Листе А, А1, Б или Ц не задовољава потребе у лечењу осигураних лица Републичког фонда;

2) Лекови који се не налазе на Листи лекова:

(1) лекови за лечење ретких болести;

3) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, осим уградног материјала са пратећим специфичним потрошним материјалом намењеног педијатријској популацији:

(1) графтови,

(2) ендоваскуларни графтови,

(3) валвуле и рингови,

(4) стентови,

(5) интраокуларна сочива,

     (6) имплантати за кукове и колена, изузев ревизионих имплантата за кукове и туморских ресекционих имплантата,

(7) кохлеарни имплантати,

(8) имплантати за преломе бутне кости и потколенице;

 

4) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију:

(1) пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори,

(2) материјал за интервентну неурорадиологију и ендоваскуларну неурохирургију;

5) Санитетски и медицински потрошни материјал:

(1) балон катетери,

(2) аутотрансфузиони системи, односно сетови за интраоперативно спашавање крви,

(3) филтери за еритроците филтрирани накнадно,

(4) филтери за тромбоците филтрирани накнадно,

(5) сетови за донорске аферезне поступке,

     (6) тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви,

(7) реагенси, изузев за трансфузију,

(8) тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома,

(9) остали санитетски и медицински потрошни материјал;

6) Материјал за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу, изузев таблетиране соли;

7) Енергенти:

(1) електрична енергија,

(2) гас;

8) Лична и друга заштитна опрема.