Јавне набавке РФЗО за 2020. годину

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН број 404-1-103/20-62

Имплементација система за откривање превара у интерним и екстерним пословним процесима РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-48

Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-101/20-15

Набавка услуге успостављања система за складиштење података РФЗО (dartawarehouse), бизнис интелигенције (business intelligence) и напредних аналитичких алата (data analytics), ЈН бр. 404-1-208/20-49

Канцеларијски материјал за потребе РФЗО ЈН бр. 404-1-101/20-45

pdf Позив за подношење понуде, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 12.11.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 12.11.2020.

xls Прилог 1 – Образац 4.1 Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 12.11.2020.

xls Прилог 2 – Техничка спецификација и Дистрибутивна листа, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 12.11.2020.

pdf Прилог 3 - Образац реверса за ортопедска помагала за Партију 5, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 12.11.2020.

pdf Појашњење/измена Конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 18.11.2020.

xls Прилог 1 – Образац 4.1 Образац понуде са структуром цене (Пречишћени текст), ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 18.11.2020.

xls Прилог 2 – Техничка спецификација и Дистрибутивна листа (Пречишћени текст), ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 18.11.2020.

pdf Појашњење конкурсне документације 1, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 19.11.2020.

pdf Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за Партију 3 - Папир, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 23.11.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Партију 3 - Папир, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 01.12.2020.

pdf Одлука о обустави поступка за Партију 5 – Обрасци реверса за ортопедска помагала, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 02.12.2020.

pdf Обавештење о обустави поступка за Партију 5 – Обрасци реверса за ортопедска помагала, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 15.12.2020.

pdf Одлука о закључењу Оквирног споразума за Партију 1, 2 и 4, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 22.12.2020.

pdf Одлука о закључењу Оквирног споразума за Партију 3, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 22.12.2020.

pdf Обавештење о закљученом Оквирном споразуму за Партију 1, 2, 3 и 4, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 14.01.2021.

pdf Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1, 2, 3 и 4, ЈН бр. 404-1-101/20-45 - постављено 14.01.2021.

Набавка фотокопир апарата за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-103/20-14

Рачунарска опрема за примарни и секундарни дата центар са услугом имплементације, ЈН бр. 404-1-105/20-34

Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-105/20-43

Успостављање система за управљање идентитетом и приступом подацима РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-56

Услуга развоја софтверског система за матичну евиденцију и остваривање права РФЗО уз реинжењеринг постојећих пословних процеса и алгоритама на којима се заснивају сви подсистеми остваривања права на здравствену заштиту осигураних лица, ЈН бр. 404-1-108/20-50

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-108/20-10

Набавка и монтажа вертикалних подизних платформи, косе подизне платформе и косих рампи за особе са инвалидитетом, ЈН бр. 404-1-321/20-55

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 1 - Партија 1 Графичка документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 1 - Партија 1 Фото документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 2 - Партија 2 Графичка документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 2 - Партија 2 Фото документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 3 - Партија 3 Графичка документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 3 - Партија 3 Фото документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 4 - Партија 4 Графичка документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 4 - Партија 4 Фото документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 5 - Партија 5 Графичка документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 5 - Партија 5 Фото документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 6 - Партија 6 Графичка документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Прилог 6 - Партија 6 Фото документација, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 24.08.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 1, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 26.08.2020.

pdf Пречишћени текст Конкурсне документације 1, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 26.08.2020.

pdf Одлука о додели уговора, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 15.09.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партију 1, 2, 3, 4, 5 и 6, ЈН бр. 404-1-321/20-55 - постављено 05.10.2020.

Набавка услуга проширења функционалности електронског рецепта за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-47

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/20-17

Услуга дигитализације папирних докумената, физичко архивирање за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-37

Лож уље за потребе организационих јединица РФЗО - Филијале Смедерево, Филијале Ужице и Филијале Београд, ЈН бр. 404-2-108/20-11

Услуга постављања заштитне ограде на фасади објекта и заштитне ограде око објекта филијале РФЗО у Нишу, ЈН бр.404-1-201/20-61

Сензори, апарати и трансмитери за континуиранo праћење нивоа шећера, ЈН бр. 404-1-110/20-28

Набавка канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-1-104/20-54

Услуга сервисирања фотокопир апарата за потребе РФЗО, за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-201/20-39

Услуга успостављања безбедносно оперативног центра РФЗО (SOC – Security operation center),ЈН бр. 404-1-208/20-36

Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/20-13

Услуга сервиса система за складиштење података - Storage систем VNX5300 за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/20-12

Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања,ЈН бр. 404-1-228/20-38

Успостављање информационог система за спровођење инструкције за управљање финансирањем здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити, обједињено робно и материјално књиговодство са аутоматизованим процесом од поручивања, одобравања, до књижења улазних рачуна са пратећом документацијом (нови економско-финансијски систем РФЗО), ЈН бр. 404-1-208/20-35

Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-206/20-9

Набавка клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-110/20-18

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-22-110/20-18- постављено 13.07.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-22-110/20-18- постављено 13.07.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-22-110/20-18 - постављено 24.07.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр. 84-1/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18.- постављено 12.08.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору бр. 85-1/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18.- постављено 12.08.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору - 2 - бр. 85-2/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18- постављено 28.09.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору - 3 - бр. 85-3/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18.- постављено 09.10.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору - 4 - бр. 85-4/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18.- постављено 22.10.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору 5 - бр. 85-3/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18- постављено 15.12.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору 6 - бр. 85-6/20 и . 85-7/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18.- постављено 12.04.2021.

pdf Обавештење о закљученом уговору 6 - бр. 85-8/20, ЈН бр. 404-22-110/20-18.- постављено 13.07.2021.

Услугa успостављања платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-44

Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН број 404-22-109/20-8

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана, ЈН бр. 404-1-108/20-22

Извођење громобранских инсталација на пословним објектима РФЗО: Испостава Бачка Топола, Кула и Деспотовац, ЈН бр. 404-1-346/20-21

Услуге сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-201/20-26

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-215/20-19

Услуга замене, унификације, функционалне и техничке надоградње постојећих софтверских система РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-15

Услугa успостављања платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-11

Услуга „Cloud“ за потребе развоја, интерног и корисничког тестирања постојећих и нових софтверских система РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/20-14

Услуга успостављања система за управљање документацијом (Document management system), ЈН бр. 404-1-208/20-12

Набавка обнове лиценце за firepower сервисе за firewall уређај Cisco ASA 5525x на период од годину дана, ЈН бр. 404-1-105/20-10

Услуге сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/20-18

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 07.05.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 07.05.2020.

xls Прилог 1 – Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 07.05.2020.

xls Прилог 2 – Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 07.05.2020.

xls Прилог 3 – Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 07.05.2020.

xls Прилог 4 – Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 07.05.2020.

xls Прилог 5 – Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 07.05.2020.

xls Прилог 6 – Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 07.05.2020.

xls Прилог 7 – Образац понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 07.05.2020.

pdf Додатно појашњење кд, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 19.05.2020.

pdf Додатно појашњење кд 2, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 20.05.2020.

pdf Додатно појашњење 3 КД, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 21.05.2020.

pdf Одлука о обустави поступка за партије 1, 6 и 7, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 28.05.2020.

pdf Обавештење о обустави поступка за партије 1, 6 и 7, ЈН бр. 404-1-201/20-18. - постављено 28.05.2020.

pdf Одлука о додели уговора, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 02.06.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 30.06.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партију 5, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 01.07.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору – Партија 4, ЈН бр. 404-1-201/20-18 - постављено 02.07.2020.

Услуге одржавања УПС уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/20-7

Прозивно редоследни систем за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/20-13

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе РФЗО, ЈН 404-22-213/20-6

Услуга превођења за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН број 404-22-228/20-5

Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера, бр.ЈН 404-1-110/20-8

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-205/20-9

Материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО ЈН 404-22-101/20-4

pdf Позив за подношење понуде, ЈН број 404-22-101/20-4 - постављено 07.04.2020.

pdf Конкурсна документација, 404-22-101/20-4 - постављено 07.04.2020.

xls ПРИЛОГ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, 404-22-101/20-4 - постављено 07.04.2020.

xls ПРИЛОГ 2 – ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА, 404-22-101/20-4 - постављено 07.04.2020.

pdf Појашњење конкурсне документације - 404-22-101-20-4 - постављено 13.04.2020.

xls ПРИЛОГ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 2 - 404-22-101-20-4 - постављено 13.04.2020.

pdf Измена конкурсне документације 1, ЈН 404-22-101-20-4 - постављено 14.04.2020.

xls ПРИЛОГ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 3, ЈН 404-22-101-20-4 - постављено 14.04.2020.

xls ПРИЛОГ 2- ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА 2, ЈН 404-22-101-20-4 - постављено 14.04.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН 404-22-101-20-4 - постављено 14.04.2020.

pdf Одлука о додели уговора, ЈН бр. 404-22-101/20-4 - постављено 30.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партију 2, 3 и 4, JН бр. 404-22-101/20-4 - постављено 21.05.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партију 1, JН бр. 404-22-101/20-4 - постављено 21.05.2020.

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци, ЈН број 404-1-224/20-7

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната и протипожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН број 404-22-201/20-3

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО, ЈН бр. 404-22-208/20-2

Набавка услуге одржавања HP cluster сервера за период од 12 месеци, ЈН бр.404-22-201/20-1

Различит потрошни материјал за одржавање објеката РФЗО ЈН бр. 404-1-101/19-88

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

xls Прилог 1 – Образац понуде 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

xls Прилог 2 Дистрибутивна листа, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 20.02.2020.

pdf Појашњење Конкурсне документације 1, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 24.02.2020.

pdf Измена Конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 26.02.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 26.02.2020.

pdf Прилог 3 Конкурсне документације – Фото документација, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 26.02.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 28.02.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Прилог 3 Конкурсне документације – Фото документација – пречишћени текст, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 02.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 4, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 4, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 03.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 4, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 4, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 04.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 6, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 6, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 5, ЈН br. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 09.03.2020.

pdf Појашњење Конкурсне документације 2, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 10.03.2020.

pdf Измена Конкурсне документације 7, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст 7, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

xls Прилог 1 Конкурсне документације – Образац понуде - пречишћени текст 6, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

xls Прилог 2 Конкурсне документације – Дистрибутивна листа - пречишћени текст 6, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 13.03.2020.

pdf Одлука о додели уговора, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 01.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за партију 2 – Водоводни материјал, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 24.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 и Партију 3, ЈН бр. 404-1-101/19-88 - постављено 30.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – Електро материјал, ЈН бр. 404-1-101-19-88 - постављено 12.05.2020.

Набавка телекомуникационих услуга и бекап линкова - интернет L2VPN и L3VPN за период од 2 године, ЈН бр. 404-1-205/19-101

Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице, ЈН бр. 404-4-321/19-95

Услуга израде пројектно – техничке документације и услуга техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-228/19-33

Услуга одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-36

Реконструкција, адаптација и санација фекалне канализације пословног објекта РФЗО – Филијала Зрењанин ЈН бр. 404-1-336/19-86

Набавка услуге поправке телефонске централе и телефонских инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин, ЈН бр.404-22-201/19-31

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН 404-1-201/19-99

Набавка фиксних (жичаних и бежичних) телефонских апарата за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр.404-22-103/19-32

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-38

Услуга осигурања службених возила РФЗО, ЈН бр. 404-22-206/19-34

Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-101/19-85

pdf Позив за подношење понуде за ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 14.01.2020.

pdf Конкурсна документација за ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 14.01.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 17.01.2020.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 20.01.2020.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 20.01.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 22.01.2020.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 24.01.2020.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 24.01.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 24.01.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 27.01.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 21.02.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1, 3, 4, 5 и 7, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 17.03.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2 и 6 - постављено 23.03.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору партије 1 и 4, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 13.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору партија 7, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 15.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору партије 2, 3 и 5, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 27.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору партија 6, ЈН бр. 404-1-101/19-85 - постављено 30.04.2020.

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале Београд, ЈН бр.404-22-201/19-35