Новости

Вакцине за обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/20-24

15 септембар 2020

Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију за 2021. годину. Оквирни споразуми су објављени у одељку Оквирни споразуми 2020.

Eлектричнa енергијa са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, број ЈН 404-1-112/20-57

15 септембар 2020

Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месеца за потребе здравствених установа, организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање, као и за потребе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.Оквирни споразум, Инструкција у вези са закључивањем уговора, Модел уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2020.

Лекови са Листе Ц Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-41

15 септембар 2020

На сајту Републичког фонда за здравствено осигурање објављени су позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова.Републички фонд за здравствено осигурање ће спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.

Коронарни стентови, каротидни и периферни стентови, балон катетери

15 септембар 2020

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је оквирне споразуме у поступцима јавних набавки коронарних стентова, каротидних и периферних стентова, и балон катетера. Оквирни споразуми, Инструкције у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2020.