Оквирни споразуми 2022

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 26.12.2022.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 21.12.2022.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, ЈН бр. 404-1-110/22-95

Инструкције и обавештења 

Расподела лекова по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора – Makler d.o.o - постављено 30.12.2022.

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Makler d.o.o - постављено 30.12.2022.

Реагенси изузев за трансфузију за период од 9 месеци ЈН бр. 404-1-110/22-89

Инструкције и обавештења 

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Оквирни споразуми

Санитетски и медицински потрошни материјал, ЈН бр. 404-1-110/22-42

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Цитостатици са Листе Б И Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/22-88

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/22-77

Инструкције и обавештења 

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске/терапијске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви – поновљени поступак, ЈН бр. 404-4-110/22-84

9-овалентна вакцина против хуманог папиломавируса (рекомбинантна, адсорбована), ЈН бр. 404-1-110/22-82

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/22-46

Инструкције и обавештења 

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Лекови са Листе лекова – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/22-70

Балон катетери за предилатацију монораил дизајна (Rx) (дијаметра 1.5, 2.0 и 2.25 мм) (мерења се односе на балон дијаметра 2.0 мм), ЈН бр. 404-1-110/22-73

Реагенси изузев за трансфузију – поновљени поступак JН бр. 404-1-110/22-56

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Tестови зa имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Vitros 3600 Immunodiagnostics System са одговарајућим потрошним материјалом, ЈН бр. 404-3-110/22-58

Инструкције и обавештења

Расподела лекова по здравственим установама

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора – Makler doo - постављено 12.10.2022.

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора – Makler doo - постављено 12.10.2022.

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске/терапијске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, ЈН бр. 404-1-110/22-51

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Расподела по здравственим установама за три месеца

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 уговора Medicon Deč - постављено 05.10.2022.

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома, ЈН бр. 404-1-110/22-6

Набавка природног гаса, ЈН бр 404-1-112/22-72

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 100-1/22 - постављено 03.10.2022.
pdf Оквирни споразум 100-2/22 - постављено 13.10.2022.

Mодели уговора

doc  Модел уговора - постављено 03.10.2022.
doc  Модел уговора - постављено 13.10.2022.

Прилози уговора

xls Прилог 1 ОС - постављено 03.10.2022.
pdf Прилог 2 уговора - постављено 03.10.2022.
xls Прилог 1 ОС - постављено 13.10.2022.
pdf Прилог 2 уговора - Партија 11 - постављено 13.10.2022.

Ажурирани списак здравствених установа

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/22-17

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 79-1- 22-Adoc d.o.o - постављено 29.09.2022.

Ажуриран списак купаца – корисника оквирних споразума

Кохлеарни импланти, бр. ЈН 404-1-110/22-40

Валвуле и рингови-конкурентни поступак са преговарањем бр. ЈН 404-4-110/22-54

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Балон катетери – Поновљени поступак ЈН.бр. 404-1-110/22-55

Валвуле и рингови - ПОНОВЉЕНИ, ЈН бр. 404-1-110/22-53

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/22-31

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Електрична енергија – активна енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/22-44

Оквирни споразуми 

Закључени уговори за РФЗО

Закључени анекси уговора за РФЗО

pdf Анекс II уговора - постављено 16.01.2023.
pdf Анекс III Уговорa број 84-1/24 - постављено 02.06.2023.
pdf Анекс IV Уговорa број 84-1/24 - постављено 29.05.2023.
pdf Анекс V Уговорa број 84-1/24 - постављено 26.12.2023.

Модели уговора 

Прилози уговора 

Реагенси изузев за трансфузију JН бр. 404-1-110/22-9

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

Закључени анекси оквирних споразума 

Оквирни споразуми 

Балон катетери за 2022. годину ЈН бр. 404-1-110/22-22

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Ажурирани списак купаца

Оквирни споразуми

Лекови за лечење мултипле склерозе ЈН бр. 404-1-110/22-26

Инструкције и обавештења 

Расподела лекова по здравственим установама

Ажуриран списак корисника оквирног споразума (Купаца)

Оквирни споразуми

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2022. годину, ЈН бр. 404-1-110/22-23

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Оквирни споразуми

Коронарни стентови за 2022. Годину, ЈН бр. 404-1-110/22-21

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Валвуле и рингови бр. 404-1-110/22-27

Инструкције и обавештења 

Aнекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Набавка природног гаса, ЈН број 404-1-112/22-37

Оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум – Cestor Veks d.o.o. - постављено 12.08.2022.

Mодели уговора

doc  Модел уговора - постављено 12.08.2022.

Прилози уговора

Списак здравствених установа са оквирним количинама природног гаса

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви ЈН бр. 404-1-110/22-14

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирног споразумa

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - Makler d.o.o - постављено 10.08.2022.
doc  Модел уговора – Magna Pharmacia d.o.o - постављено 10.08.2022.
doc  Модел уговора - Teamedical d.o.o - постављено 10.08.2022.
doc  Модел уговора – Yunyucom d.o.o - постављено 10.08.2022.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести ЈН бр. 404-2-110/22-7

Инструкције и обавештења 

Mодели уговора

doc  Модел уговора Adoc d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Ino-pharm d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Pfizer SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Amicus SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Roche d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Medikunion d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Moдел уговора Medica Linea Pharm d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Pharma Swiss d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Inpharm CO d.o.o. - постављено 03.08.2022.

Прилози уговора

xls Прилог уговора Adoc d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Ino-pharm d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Pfizer SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Amicus SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Roche d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Medikunion d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Pharma Swiss d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Inpharm CO d.o.o. - постављено 03.08.2022.

Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова – melfalan, бр. ЈН 404-1-110/22-43

Инструкције и обавештења 

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 28.07.2022.

Прилози уговора

xls Прилог уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 28.07.2022.

Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/22-19

Инструкције и обавештења 

xls Tabela za izveštavanje - постављено 09.12.2022.

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови са Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/22-5

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Ажуриран списак корисника оквирног споразума

Оквирни споразуми

ОРГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЈН.бр. 404-1-110/22-11

Инструкције и обавештења 

xls Захтев за уговарање за ЗУ - постављено 15.03.2023.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс ОС 52-13/22 Velexpharm - постављено 11.05.2023.
pdf  Анекс ОС 52-5/22 Inpharm Co - постављено 23.05.2023.
pdf  Анекс ОС 52-7/22 Medica linea pharm - постављено 23.05.2023.
pdf  Анекс II ОС 52-1/22 Аdoc doo - постављено 26.06.2023.
pdf  Анекс II ОС 52-7/22 Medica linea pharm doo - постављено 26.06.2023.
pdf  Анекс ОС 52-3/22 Farmalogist doo - постављено 26.06.2023.
pdf  Анекс ОС 52-10/22 Pheonixpharma doo - постављено 26.06.2023.
pdf  Анекс ОС 52-11/22 Roche doo - постављено 26.06.2023.
pdf  Анекс II ОС 52-4/22 Ino-pharm doo - постављено 26.06.2023.
pdf  Анекс III ОС 52-2/22 Amicus Srb doo - постављено 26.06.2023.
pdf  Анекс ОС 52-6/22 Merck doo - постављено 26.06.2023.

Ажурирани списак купаца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - Farmalogist d.o.o - постављено 13.06.2022.
doc  Модел уговора - Medica Linea Pharm d.o.o - постављено 13.06.2022.
doc  Модел уговора - Phoenix Pharma d.o.o - постављено 13.06.2022.
doc  Модел уговора - Vega d.o.o - постављено 13.06.2022.

Прилози уговора

9-овалентна вакцина против хуманог папиломавируса (рекомбинантна, адсорбована)“ ЈН бр. 404-1-110/22-15

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 404-1-110/22-4

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - Biostent d.o.o - постављено 19.05.2022.
doc  Модел уговора - Austroline d.o.o - постављено 24.05.2022.
doc  Модел уговора - Prospera d.o.o - постављено 24.05.2022.

Прилози уговора

Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова, ЈН: бр. 404-1-110/21-76

Инструкције и обавештења 

pdf Инструкција А и А1 - постављено 05.07.2022.

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

ИНТРАОКУЛАРНА СОЧИВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ, ЈН бр.404-1-110/21-99

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим потрошним специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/21-78

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Транскатетерска аортна валвула (TAVI) JН бр. 404-1-110/21-65

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 404-4-110/22-1

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-95

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажуриран списак купаца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ендоваскуларни Графтови за трбушну аорту за лечење Анеуризми врата краћег од 10мм, ЈН бр. 404-3-110/22-2

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број јавне набавке 404-1-110/21-49

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажурирани списак купаца

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 13-1/22-Dijamed doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-2/22- Medtronic doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-3/22 – Aptus doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-4/22-Austroline doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-5/22- Intrex doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-6/22- Biostent - постављено 03.02.2022.

Mодели уговора

Прилози уговора

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за период од 9 (девет) месеци, ЈН бр. 404-1-110/21-100

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажуриран списак купаца

doc  Ажуриран списак купаца - постављено 31.01.2022.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора