Јавне набавке РФЗО за 2016.годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Тонери, инк-јет кертриџи и фотокондуктори за потребе РФЗО, партија 2 – тонери и фотокондуктори за BROTHER штампаче

Услуга одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО: Филијала Грачаница, Филијала Косовска Митровица и Филијала Гњилане

Услуга провере знања запослених из области заштите од пожара – Филијала Нови Пазар

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 24 месеца

Набавка услуге фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од 2 године

Услуге одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар

Услуге одржавања УПС уређаја за потребе Дирекције РФЗО

Софтвер за системску администрацију

Услуга поправке и одржавања степенишне платформе за инвалидска колица у пословном објекту Филијале Шабац

Услуге санације дела кровног покривача и плафонских површина у пословном објекту Филијале Панчево

Набавка услуге посебне обуке, основне обуке и провере знања запослених из области заштите од пожара

Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе РФЗО

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево

Услуга одржавања дела софтверских система РФЗО

Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе РФЗО

Потрошни материјал за рачунарску опрему

Одржавање телефонских централа за потребе организационих јединица РФЗО

Одржавање круга око пословне зграде у летњим и зимским условима за потребе Дирекције РФЗО за период од 2 године

Тонери, ink-jet кертриџи и фотокондуктори за потребе РФЗО

Угаљ и дрва за потребе Филијале Сомбор

Услуга одржавања клима уређаја за потреба организационих јединица РФЗО

Услуга одржавања IBM сервера и шасија за потребе РФЗО

Услуге израде пројектно-техничке документације и услуге техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО

Услуге одржавања економско-финансијског софтвера NEXTBIZ

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО - Филијала Сомбор, Филијала Грачаница и Филијала Гњилане

Услуге текућих поправки и одржавања пословних објеката РФЗО за 2016.годину

Набавка Обнове лиценце за антивирусни софтвер ESET за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга поправке и одржавања УПС уредјаја за потребе организационих јединица РФЗО: Смедерево, Бор и Београд

Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО

Набавка тонера, фотокондуктора, инк-јет кертриџа, рибона, факс филмова за потребе РФЗО

Услуге дератизације и дезинсекције за потребе организационих јединица републичког фонда за здравствено осигурање

Набавка угља и дрва за потребе Организационих јединица РФЗО

Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту филијале Нови Сад и филијале Нови Пазар

Набавка УПС уређаја за BLADECENTER Е шасију са серверима  за потребе филијале Нови Сад и  Филијале Ниш

Услуга сервиса система за складиштење података за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО

Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему за потребе РФЗО

Набавка радова на пасивној мрежној опреми рачунарске мреже РФЗО

Набавка камера за видео надзор за потребе Дирекције РФЗО

Услуге одржавања IBM сервера и шасија за потребе Дирекције РФЗО

Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Дирекције РФЗО

Опрема за пројекат картица здравственог осигурања (сервери и HSM)

Набавка услуге сервиса система за складиштење података за storage систем VNX5300 за период од 12 месеци

Набавка storage система са монтажом, инсталацијом, конфигурацијом и повезивањем са постојећим системом за потребе Дирекције РФЗО

Набавка тонера, фотокондуктора, ink-jet кертриџа, рибона, факс филмова за потребе РФЗО

Услуге текућих поправки и одржавања пословних објеката РФЗО за 2016.годину

Набавка лож уља за потребе организационих јединица РФЗО - Филијале Смедерево, Филијале Ужице и Филијале Београд

Услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, за период од 24 месеца

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе РФЗО, за период од 12 месеца

Услуге сервисирања фотокопир апарата за потребе РФЗО, за период од 24 месеца

Канцеларијски материјал (папирна конфекција - папир и коверте, обрасци и канцеларијска галантерија)

Услуга одржавања IBM сервера и шасија за потребе Дирекције РФЗО

Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО за период од годину дана

Набавка услуге сервиса система за складиштење података за STORAGE систем VNX5300 за период од 12 месеци

Архивске полице за потребе организационих јединица РФЗО - Филијале Нови Сад, Филијале Шабац, Филијале за град Београд и Дирекције

Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања

Набавка материјала за одржавање хигијене за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Набавка штампача са тонерима за потребе РФЗО

Погонско гориво за потребе филијала Нови сад, Косовска Митровица и Грачаница РФЗО, за период од 12 месеци

Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима РФЗО у здравственим установама ван Плана мреже

Услуге сервисирања службених возила за потребе филијала: Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац и Јагодина

Набавка клима уређаја са уградњом и пуштањем у рад за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима Филијале Смедерево за период од 12 месеци

Набавка телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима са уградњом и демонтажом постојеће централе за потребе Филијале за град Београд

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга шлеповања службених возила РФЗО са утоваром и истоваром на период од 18 месеци

Услуга мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 2 године

Извођење радова на демонтажи постојећег и уградњи новог топловодног котла у котларници Испоставе Бела Паланка - Филијала Пирот

Услуга шлеповања службених возила РФЗО са утоваром и истоваром за период од 18 месеци

Набавка телефонске централе за потребе Филијале за град Београд

Набавка firewall уређаја и рутера за потребе РФЗО

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван Плана мреже

Набавка резервора за лож уље са извођењем радова на демонтажи постојећег и уградњом новог резервоара за потребе Филијале Ужице - Испостава Пријепоље

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе РФЗО

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима филијале Зрењанин за период од 12 месеци

Услуга осигурања службених возила за потребе РФЗО, за период од 24 месеца

Услуге одржавања путничког лифта у Дирекцији РФЗО на период од 18 месеци

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе РФЗО

Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе РФЗО

Вода за топло хладне напитке са услугом коришћења апарата за воду за потребе организационих јединица РФЗО